Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 111 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais, 51 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ ir viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“, 7.1.12, 29.1 ir 29.15 papunkčiais.

zipViešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ūkio subjektų veiklos patikrinimų Taisyklės. (PDF atsisiųsti)

zipViešosios įstaigos statybos sektoriaus vystymo agentūros 2023 m. IV ketvirčio ūkio subjektų patikrinimų planas. (PDF atsisiųsti)

zipAtitikties vertinimo kontroliniai klausimynai. (PDF atsisiųsti)