Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (toliau - Įstatymas) SSVA darbuotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, darbuotojai, atliekantys supaprastintus pirkimus, pildo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau - VTEK) interneto svetainėje pateikia privačių interesų deklaracijas. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami privačių interesų registre PINREG.

Tobulinant SSVA darbuotojų profesinės etikos principus, kuriant antikorupcinę aplinką, SSVA darbuotojai periodiškai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose. Mokymuose dalyvavę SSVA darbuotojai gauta informacija pasidalina su visais darbuotojais, mokymų medžiaga patalpinama viešai, su ja gali susipažinti visi darbuotojai. Visi SSVA darbuotojai pasirašo nešališkumo deklaracijas, yra pasirašytinai supažindinti su instrukcija, kaip teisingai elgtis kyšio davimo situacijose.

SSVA patvirtino ir skelbia pareigybių, dėl kurių kreipiasi į STT pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašą.

Aktuali VTEK informacija privačių interesų deklaravimo klausimais:
https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/susijusi-teisine-informacija