Statybos įmonių atestavimas

Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu SSVA direktoriaus patvirtinti Atestavimo ekspertai teikia išvadą, ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguosiuose statiniuose, o SSVA priima sprendimą išduoti Kvalifikacijos atestatą. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, statybos įmonių veiklos dokumentai vertinami pagal jų atitiktį Lietuvos teisinei bazei vykdant teisės pripažinimą.

SSVA yra organizacija, įgaliota vykdyti ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio (jo dalies) projekto ekspertizės, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovų įmonių atestavimą, ir atlieka juridinių asmenų bei kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, teisės dokumentų pripažinimo procedūras, vadovaudamasi LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017.

Kaip užsisakyti

Atestavimo dokumentų pateikimas

Dokumentų formos - įmonės atestavimui

Dokumentų formos - teisės pripažinimui

Kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų IŠDAVIMAS

Teisės aktai ir dokumentai

Klausimai dėl įmonių atestavimo

Paslaugos kaina

Ypatingųjų statinių statybos rangovų, statinio (jo dalies) projektų ekspertizės rangovų, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo kainos patvirtintos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. D1-173.