Pagrindiniai statybos produktų tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama direktyva 89/106/EEB (galiojanti suvestinė redakcija).

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija).

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (galiojanti suvestinė redakcija).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 ,,Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija).