Informacija apie TVĮ pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ

Informacija apie sprendimus paskirti TVĮ pagal STR 1.01.04:2015 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, sustabdyti ar panaikinti tokios TVĮ paskyrimo galiojimą.

Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. II-23-2 „Dėl Techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus“ (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-56 ,,Dėl UAB „Kiwa Inspecta“ paskyrimo rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus statybos produktų 7 sričiai panaikinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-768 „Dėl UAB „Kiwa Inspecta“ paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus“ pakeitimo“ (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. D1-546 ,,Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus atitinkamoms statybos produktų sritims“ (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia).