Informacija apie TVĮ pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ

Informacija apie sprendimus paskirti TVĮ pagal EP ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, sustabdyti ar panaikinti tokios TVĮ paskyrimo galiojimą.

Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. II-23-2 „Dėl Techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus“ (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia).