Darbo užmokestis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2022 06 30

2022 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1.

Direktorius

1

2449

3062

3781

3765

2.

Vyriausias finansininkas

1

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

3.

Vyriausias ekspertas

1

4.

Administratorius

1

5.

Sekretorius-referentas

1

3.

Ekspertai

3

-

2808

2959

3140

4.

Specialistai

4

-

2510

2555

2933

5.

Technikas

1

-

 

 

 

6.

BIM-LT projekto specialistai

14

-

 

 

 

Pastaba. Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna 99 % pajamų. Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

2022 metams nustatyta direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis 3764,80 Eur.

BIM-LT projekto specialistams darbo užmokestis mokamas iš projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ lėšų.